Pogoji poslovanja

SPLOŠNI PRODAJNI POGOJI

Splošno

 • V nadaljevanju navedeni pogoji prodaje določajo pravice in obveznosti med kupcem in podjetjem Metal design d.o.o., Ajdovščina, v nadaljevanju ''prodajalec''.
 • Splošni prodajni pogoji so objavljeni na spletni strani www.metaldesign.si  in štejejo za prilogo ter sestavni del vsake ponudbe, pogodbe ali potrditve naročila. Metal design si pridružuje pravico do spremembe pogojev. Spremembe prodajnih pogojev veljajo in zavezujejo kupce, zato priporočamo, da si jih kupci pred vsakim naročilom podrobno preberejo.
 • Kupec s sprejemom ponudbe ali oddajo naročila sprejema Splošne prodajne pogoje in se z njimi v celoti strinja.
 • Dogovori, ki pomenijo odstopanje in drugačno ureditev pravic in obveznosti s kupcem kot je določeno v posamezni točki prodajnih pogojev, veljajo le, če so bili med pogodbenima strankama izrecno pisno dogovorjeni. Dogovorjeno odstopanje od ureditve v posamezni točki prodajnih pogojev, ne vpliva na veljavnost ostalih točk oz. ostalih določil prodajnih pogojev.

Poslovna skrivnost

 • Vsi podatki (tehnični podatki, cena in sestavni deli cene, specifikacije, …) iz ponudbe prodajalca kakor tudi vsi podatki iz povpraševanja ali naročila kupca, štejejo za poslovno skrivnost in so jih pogodbene stranke dolžne varovati. Pogodbena stranka, ki krši obveznost varovanja poslovne skrivnosti, je odškodninsko odgovorna drugi pogodbeni stranki za škodo, ki jo ta utrpi zaradi te kršitve.

Ponudba, naročilo

 • Ponudba je predlog prodajalca za sklenitev prodajnega posla, ki vsebuje vse bistvene sestavine pogodbe tako, da je s sprejemom ponudbe lahko posel sklenjen. Ponudba je zavezujoča do izteka roka, ki je določen za sprejem. Če rok ni določen, veže ponudba oz. naročilo toliko časa kot je običajno za prejem, proučitev in odločitev prejemnika ter prejem odgovora. Umik ponudbe je veljaven, če ga je kupec prejel prej, preden je podal izjavo o sprejemu ponudbe.
 • Naročilo kupca, ki vsebuje vse bistvene sestavine pogodbe tako, da je s sprejemom/potrditvijo naročila posel sklenjen, je predlog kupca za sklenitev prodajnega posla. Naročilo poda kupec po pošti, po faksu,  po e-pošti ali po telefonu. Če niso bili pisno sprejeti drugačni pogoji velja kot potrditev naročila plačilo delnega avansa.
 • Prodajalec si pridržeje pravico, da ob potrditvi naročila obvesti kupca po elektronski pošti ali telefonu o predvidenem roku dostave.
 • Bistvene sestavine iz ponudbe oz. naročila so podatki o vrsti, količini, ceni in dobavnem roku. Kupec je dolžan v naročilu navesti svoje osnovne podatke t.j. pravilno ime kupca in naslov.
 • Naročilo se vnese v informacijski sistem prodajalca. Kupec lahko kadarkoli dobi izvod naročila v pisni obliki.
 • Prodajni posel je sklenjen s pisnim sprejemom ponudbe oz. s pisno potrditvijo naročila. Če prodajalec in kupec za prodajni posel skleneta in podpišeta pogodbeno listino (v nadaljevanju: pogodba) šteje dan, ko je pogodbena listina obojestransko podpisana, za dan sklenitve prodajnega posla (v nadaljevanju: dan sklenitve pogodbe). V primeru začetka dobav pred dnem obojestranskega podpisa pogodbene listine se šteje, da je prodajni posel sklenjen z dnem, ko je kupec prevzel prvo dobavljeno pošiljko.

Dobavni rok, odprema in prenos tveganja

 • Dobavni rok je rok v katerem bo prodajalec izročil prodano blago kupcu. Dobavni rok začne teči z dnem prejetja avansa oziroma potrditve naročila kupca, če je tako dogovorjeno. Dogovorjeni dobavni rok se lahko podaljša v primeru naknadne spremembe kupčevega naročila (količina, tehnična specifikacija blaga ipd.) in v primerih izven vpliva prodajalca (primer višje sile ipd.).
 • Kraj in čas izročitve ter prevzema blaga, prehod nevarnosti izgube ali poškodovanja, obveznosti v zvezi z organizacijo prevoza, nakladanja in razkladanja, zagotovitvijo prevoznih idr. obveznih listin, razporeditev stroškov (zavarovanje, carine ipd.) in druge medsebojne pravice in obveznosti kupca in prodajalca so določene z dogovorjeno trgovinsko klavzulo praviloma zadnje veljavne verzije INCOTERMS. V primeru dostave znotraj Slovenije nosi vse obveznosti in riziko prodajalec, v primeru lastnega prevzema na sedežu podjetja pa kupec.
 • Dostava je znotraj Slovenije brezplačna za naročila nad 300,00 EUR, za naročila nižje vrednosti se zaračunava po veljavnem ceniku.
 • Prodajalec je dolžan blago dostaviti v dogovorjenem času. Partnerja za dostavo izbere prodajalec na podlagi naročila.
 • V primeru nastale škode na blagu, odtujitve, izgube blaga med transportom, se kot osnova za izračun škode upoštevajo odpremne listine prodajalca.
 • V primeru zamude kupca pri prevzemu blaga (če kupec blaga ne prevzame kot je bilo dogovorjeno), preide nevarnost uničenja ali poškodovanja blaga na kupca z dnem zamude, prodajalcu pa je kupec dolžan povrniti stroške, nastale zaradi zamude in škodo, ki jo je prodajalec utrpel zaradi zamude. Prodajalec je dolžan kupca pozvati, da naj prevzame blago in mu določiti novi rok za prevzem. V primeru, če kupec tudi v naknadnem roku ne prevzame blaga, se šteje, da je odstopil od naročila.

Plačilo kupnine

 • Kupec je dolžan plačati kupnino v dogovorjeni višini, v dogovorjenem roku in na dogovorjen način. Plačila se vršijo na podlagi izdanih računov, v primeru avansnega plačila pa na podlagi predračuna. Dan/datum zapadlosti določa rok izpolnitve obveznosti kupca, da plača kupnino. Šteje se, da je kupnina plačana, ko banka prodajalca prejme denarno nakazilo v dobro prodajalčevega računa.
 • Reklamacija kupca glede količine ali /in kvalitete prodanega blaga, ne vpliva na dogovorjene plačilne pogoje (način zavarovanja, način plačila, rok plačila nespornega dela dobave). Plačilni rok za reklamirani del blaga prične teči prvi dan po dnevu rešitve reklamacije.
 • Za zamujena plačila prodajalec zaračuna zamudne obresti po zakonsko predpisani obrestni meri za zamudne obresti, če ni dogovorjeno drugače.

Pravice prodajalca v primeru zamude plačila in odpoved pogodbe

 • V primeru zamude plačila je prodajalec dolžan kupcu določiti primeren dodatni rok za plačilo. V primeru neuspešnega poteka dodatnega roka za plačilo, lahko prodajalec odstopi od pogodbe.
 • Pri zaporednih dobavah ima prodajalec pravico, da v primeru zamude ali neplačila zapadle kupnine ustavi vse nadaljnje dobave. Prodajalec je dolžan nadaljevati z dobavo takoj prvi delovni dan po prejemu plačila celotnega zapadlega dolga oz. po prejemu ustreznega zavarovanja (poroštvo, garancija banke, zastavna pravica ipd.). Prodajalec ima pravico odstopiti od naročila brez naknadnega roka, če kupec ponovno zamudi s plačilom kupnine.
 • Če kupec pri zaporednih dobavah ne odpokliče posamezne dobave, ga prodajalec izrecno pozove k odpoklicu in za ta namen določi rok. Če tudi v naknadnem roku kupec ne odpokliče dobave, lahko prodajalec odstopi od pogodbe. Odpoklic dobave pomeni obveznost kupca, da določi dobavni dan in druge zahteve posamezne zaporedne dobave.
 • Kupec lahko kadarkoli odstopi od naročila. Obvestilo o odstopu od pogodbe mora biti pisno in podano nemudoma. Pogodba preneha veljati z dnem, navedenim v obvestilu o odstopu.  
 • Stroške, ki so nastali od potrditve naročila do odpovedi pogodbe s strani kupca nosi kupec sam (nabava materiala, opravljeno delo, naročila kooperantom ipd)

Pravica do odstopa od nakupa, vračilo blaga

 • Pri pogodbah sklenjenih na daljavo, ima kupec pravico, da v 14 koledarskih dneh od prevzema blaga podjetju sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Kupec ima zakonsko pravico, da se premisli in spremeni svojo odločitev.
 • Edini strošek, ki ga nosi kupec v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposreden strošek vračila blaga. O nameravanem vračilu mora kupec prodajalca pisno obvestiti. Potrošnik mora blago vrniti v 14 koledarskih dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe (28 koledarskih dni od prejema blaga).
 • V času od prejema blaga do odstopa sme kupec opraviti ogled in preizkus blaga v obsegu potrebnem za ugotovitev dejanskega stanja, tako kot to poteka v prodajalnah. V primeru neovirane uporabe za ta čas kupec izgubi pravico do odstopa od pogodbe.
 • Prejeto blago mora kupec vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini in originalni embalaži.
 • Kupec nima pravice, do odstopa pri pogodbah, katerih predmet je blago, ki je bilo izdelano po natančnih navodolih oziroma načrtih kupca.

Pridržek lastninske pravice

 • Do dokončnega plačila kupnine in morebitnih pripadkov zaradi zamude plačila kupnine (stroški opominov, zamudne obresti idr.), ostane prodano blago v lasti prodajalca.
 • Če kupec pred dokončnim plačilom kupnine proda blago, ima prodajalec pravico zahtevati od kupca, da do višine neplačane kupnine prenese terjatev iz te prodaje na prodajalca. Kupec je dolžan svojega kupca obvestiti o pridržku lastninske pravice in na zahtevo prodajalca skleniti pogodbo za prenos terjatve.

Garancija in reklamacije

 • Kupec je dolžan prejeto blago ob prevzemu pregledati na običajen način oz. ga dati v pregled takoj, ko je to mogoče. Kupec je dolžan prodajalca o stvarnih napakah in/ali tehtnih razlikah obvestiti nemudoma, ko je bila napaka ugotovljena. Reklamacije se upoštevajo 14  koledarskih dni po izročitvi blaga.
 • Kot stvarna napaka še šteje: a) če če svar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet; b) če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morla biti znana; c) če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno dogovorjene oziroma predpisan; d) če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom.
 • Obvestilo kupca o ugotovljeni napaki (v nadaljevanju: reklamacija) mora biti pisno in mora vključevati podatke, ki omogočajo sledljivost reklamirane pošiljke (kupca, številka dobavnice oziroma računa, datum prejema blaga) ter opi napake.
 • Kupec je dolžan na prodajalčevo zahtevo vrniti reklamirano blago, zaradi ugotavljanja upravičenosti reklamacije. Prodajalec si pridržuje pravico do dodatnih pojasnil ali fotografij s strani kupca.
 • Prodajalec bo v roku 8 dni od prejema reklamacije, pisno obvestil stranko o nadaljnjih postopkih ugotavljanja upravičenosti reklamacije kot npr. pregled reklamiranih izdelkov s strani pooblaščene osebe oziroma drugih potrebnih postopkih za reševanje reklamacije.
 • Ugotovljene napake se proizvajalec obveže odpraviti najkasneje v roku 45 dni od prejetja reklamacije, v kolikor ne obstajajo razlogi, ki to izključujejo.
 • Reklamacij, ki so posledica nestrokovnega, pomanjkljivega ali neskrbnega ravnanja kupca, prodajalec ne priznava.
 • Garancijo za brezhibno delovanje lahko kupec uveljavla za izdelke, za katere je bila izdana in v skladu s Splošnimi garancijskimi pogoji.
 • V garancijskem roku lahko kupec od prodajalca zahteva brezplačno odpravo napake in če odprava napake ni možna v skupnem roku 45 dni, lahko potrošnik zahteva zamenjavo za nov brezplačen izdelek.

Višja sila

 • Za višjo silo šteje dogodek oz. okoliščine, ki so nastale po sklenitvi pogodbe in so neodvisne od volje pogodbene stranke (zunanji vzrok), ki jih pogodbena stranka ni mogla predvideti (nepričakovanost) in se jim ni mogla izogniti ali jih odvrniti (neizogibnost in neodvrnljivost). Primeri višje sile so: vojna, nemiri, upori, stavke, začasna prekinitev dela delavcev, eksplozija, požar, poplave, nevihte, potres, prometni zastoji, prepoved izvoza ali uvoza, redukcija električne energije ali drugi oblastni ukrepi države.
 • O nastopu višje sile je pogodbena stranka dolžna nemudoma obvestiti drugo stranko. Obvestilo mora biti pisno, z navedbo nastalih okoliščin in morebitnega trajanja. Če okoliščine višje sile onemogočajo pogodbeno stranko, da poda pisno obvestilo, je obveznost pogodbene stranke izpolnjena tudi z obvestilom po telefonu ali na drugi način, vendar s pogojem pisne potrditve nemudoma, ko bodo okoliščine to omogočale. Če pogodbena stranka opusti obvestilo o nastopu višje sile, izgubi pravice iz tega naslova.
 • V času trajanja višje sile obveznosti pogodbenih strank mirujejo.
 • Pisno obvestilo je dolžna pogodbena stranka podati drugi stranki tudi o prenehanju okoliščin, ki pomenijo višjo silo. Obvestilo mora biti podano najpozneje v roku 3 delovne dni po prenehanju višje sile. Če pogodbena stranka opusti obvestilo ali zamudi roka za obvestilo, odgovarja drugi stranki za škodo, ki jo je ta utrpela zaradi te opustitve oz. zamude.

Spremenjene okoliščine

 •  Če po sklenitvi pogodbe, vendar pred iztekom roka za izpolnitev, nastanejo okoliščine, ki jih ob sklenitvi pogodbe ni bilo mogoče predvideti in se jim ni bilo mogoče izogniti ali preprečiti njihovih posledic in te okoliščine spreminjajo pogodbeno ravnotežje ter otežujejo izpolnitev obveznosti ene pogodbene stranke ali zaradi njih ni mogoče doseči pogodbenega namena in pogodba več ne ustreza pričakovanjem pogodbenih strank, lahko prizadeta stranka zahteva razvezo pogodbe. O spremenjenih okoliščinah in namenu zahtevati razvezo pogodbe mora prizadeta stranka nemudoma obvestiti drugo pogodbeno stranko. Obvestilo mora biti pisno.

Protikorupcijska klavzula

 • Pogodbeni stranki se zavežeta, da ne bosta obljubili, ponudili ali dali in sta seznanjeni, da ni dovoljen sprejem kakršnekoli nedovoljene koristi (npr.: darilo, plačila v denarju ali kakem drugem dragocenem predmetu, posredno ali neposredno ipd.) za namen pridobiti posel ali skleniti posel pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, zaradi česar družbi nastane škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi zaposlenemu, pogodbeni stranki ali tretji osebi.

Pravne podlage

 • Vsi podatki, slike artiklov in grafike prikazani s strani podjetja Metal design so zaščiteni z Zakonom o avtorskih pravicah in jih ni dovoljeno reproducirati ali uporabljati, brez predhodnega pisnega dovoljenja. Enako velja za blagovne znamke in logotipe referenčnih podjetij.
 • Prodajalec je zavezan k varstu osebnih podatkov kupcev v skladu z Uredbo GDPR iz dne 25.5.2018. Izjava o varstvu osebnih podatkov je objavljena na spletni strani prodajalaca in v Poslovniku kakovosti podjetja.
 • Pravice in obveznosti prodajalca in kupca, ki je fizična ali pravna oseba domačega prava, se presojajo po pravu Republike Slovenije. Za reševanje morebitnih sporov je krajevno pristojno sodišče v Novi Gorici.
 • Če se prodajalec in kupec za posamezen posel ne dogovorita drugače, se pravice in obveznosti kupca, ki je pravna oseba tujega prava, presojajo po pravu države kupca, z izključitvijo uporabe Konvencije Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga (CIGS / Dunajska konvencija). Za reševanje morebitnih sporov je krajevno pristojno sodišče po sedežu kupca, če za posamezen posel ni dogovorjeno drugače.