Digitalna transformacija podjetja

Podjetje Metal design d.o.o. Ajdovščina je uspešno kandidiralo na javnem razpisu P4DReactEU - Spodbude za digitalno transformacijo MSP in pridobilo sofinanciranje v višini 100.000,00€!

Naziv operacije: »Digitalna transformacija podjetja Metal design«

Pogodba o financiranju: PS4D21/00377

Številka operacije: OP20.08364

Upravičenec: Metal design d.o.o. Ajdovščina

Predmet razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov (subvencija) za zagotovitev tehnične opremljenosti in digitalne transformacije ključnih proizvodnih in poslovnih procesov. Tehnična opremljenost pomeni zagotovitev programske in/ali strojne opreme, ki omogoča digitalno poslovanje in proizvodnjo. Področje digitalne transformacije zajema izboljšave izkušnje kupca, učinkovito zbiranje, obdelavo in vizualizacijo podatkov v podjetju, razvoj procesov in digitalnih rešitev za podporo poslovanja in proizvodnje, vpeljava digitalnih poslovnih modelov, razvoj digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest, razvoj digitalne kulture, vpeljavo kibernetske varnosti in izvedbo projektov industrije 4.0.


Namen razpisa je spodbuditi rast in razvoj podprtih podjetij ter odpravljanje posledic pandemije covid-19 na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dviga upravljavskih kapacitet, vpeljava digitalnih poslovnih modelov, izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij, spodbujanje energetsko in snovno učinkovitih procesov, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega ter ohranitev delovnih mest v podprtih podjetjih. Vlaganja bodo podjetjem omogočala prestrukturiranje in modernizacijo poslovnih in proizvodnih procesov ter uvedbo 5 novih digitalnih poslovnih modelov in s tem kratkoročno ohranitev tržnega položaja ter dolgoročno krepitev položaja na obstoječih in prodor na nove trge ter tržne niše.


Aktivnosti v sklopu prijavljene operacije, bodo vključevale:

- Uvedba novega ERP sistema Microsoft Business Central na podatkovni bazi Microsoft SQL Server, Omogočeno pregledovanje sprotnih podatkov v realnem času in pregledna vizualizacija podatkov

- Integriran digitalni komunikacijski sistem z glavnimi strankami in omogočen vpogled v digitalno skladišče svojih izdelkov.

- Uvedba programa za planiranje operacij v proizvodnji Siemens Opcenter Scheduling in naveza z Microsoft Business Central in izdelava digitalnega dvojčka stanja v proizvodnji

- Izobraževanja zaposlenih v zvezi z novim sistemom, kibernetsko varnostjo, dvig digitalnih kompetenc

- Brezpapirno poslovanje, brezpapirno upravljanje skladišč, odprava pomanjkljivosti iz penetracijskega testa.


Projekt poteka od 1.3.2021 do 30.9.2022

Več na: www.eu-skladi.si